Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng và chấm dứt hợp đồng mới nhất hiện nay

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng và chấm dứt hợp đồng mới nhất hiện nay là văn bản được kí kết giữa hai bên nhằm xác định thực trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu các hạng mục trong hợp đồng cũng như nghĩa vụ thanh toán hoặc xuất hóa đơn thanh toán tài chính có ghi trong hợp đồng.

1. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất theo quy định 2019

Tham khảo mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất theo quy định 2019, giúp các bạn làm văn phòng trong các doanh nghiệp có thể biết cách soạn những mẫu biên bản thanh lý hợp đồng với nội dung đầy đủ và chính xác nhất.
>>> Tải ngay mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất Tại Đây

2. Nội dung chi tiết của mẫu biên bản thanh lý hợp đồng và thủ tục thanh lý chấm dứt hợp đồng rõ ràng nhất

Hướng dẫn nội dung chi tiết của các mẫu biên bản thanh lý hợp đồng và thủ tục thanh lý chấm dứt hợp đồng mới nhất và chi tiết nhất.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ……/……../……/….. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ……… và Công ty……………………………………………………………………………………….
Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….., chúng tôi gồm:
 BÊN …………………………………………………………………………………………………………..
CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………
Đại diện bởi ông: …………………………………………………………………………………………..
Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại: …………………………………………………….. Fax: …………………………………
MST: …………………………………………………………………….(Sau đây gọi tắt là Bên A)
 BÊN ……………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….
Đại diện bởi ông: ……………………………………………………………………………………………
Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại: ……………………………………………………. Fax: …………………………………..
MST : ………………………………………………………………………………………………….(Sau đây gọi tắt là bên B).
Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………… số: ……/……../……/200.ký ngày …./…../…….. với nội dung sau:
ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….
ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:
– Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:
+ Giá trị hợp đồng trước thuế:……………………………………………………………………………..
+ Thuế VAT:…………………………………………………………………………………………………….
+ Giá trị hợp đồng sau thuế:………………………………………………………………………………..
– Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ……………..
ĐIỀU 3:
Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.
Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/……….ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..
Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN AGiám đốc

ĐẠI DIỆN BÊN BGiám đốc

Hi vọng sau khi tham khảo các mẫu biên bản thanh lý và chấm dứt hợp đồng mới nhất hiện nay, giúp các tổ chức, doanh nghiệp có thể soạn cho mình những mẫu biên bản thanh lý hợp đồng với nội dung đầy đủ và chi tiết nhất nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên.