Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ mới nhất và chuẩn nhất

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ là mẫu biên bản được thực hiện sau khi hoàn thành thủ tục lắp đặt, giao nhận dịch vụ cho doanh nghiệp, cá nhân… đã được thực hiện đầy đủ theo hợp đồng hoặc đơn hàng soạn sẵn trước đó. Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ là văn bản pháp lý có sự thỏa thuận của hai bên, nhằm đảm bảo quyền lợi và tính hợp pháp giữa bên giao và bên nhân.

1. Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ mới nhất

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ mới nhất, giúp các cá nhân và doanh nghiệp có thể biết cách soạn cho mình một mẫu biên bản nghiệm thu đầy đủ nội dung và đúng trình tự thể thức văn bản.
>>> Tải ngay mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm mới nhất Tại Đây

2. Nội dung cơ bản của biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ chi tiết nhất

Hướng dẫn cách viết nội dung cơ bản của biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ chi tiết nhất.

CÔNG TY …………………………………………….

ISO 9001:2000                          

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

– Sản phẩm/Dịch vụ:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
– Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: …………………………………………………………………..
– Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ……………………………………………………………….
– Thời gian : Ngày …. tháng ….. năm 200..
ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:
1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: …………………………………………  Chức vụ: ………………
2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:
Ông (bà): ……………………………….………………….Chức vụ: ………………………………….
Ông (bà): ………………………..……………………….Chức vụ: …………………………………
Ông (bà): …………………………………..……………….Chức vụ: ………………………………….
3. Đại diện bên cung ứng: …………………………………………………………………………….
Ông (bà): ………………………………..………………….Chức vụ: ………………………………….
4. Đại diện bên sử dụng / kho:……………………………………………………………………….
Ông (bà): ………………………………..……….Chức vụ: ……………………………………………..
5.  Kết quả kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của
HĐ/Đơn hàng

 Kết quả kiểm tra

           
           
           
           
           
           

Kết luận của Ban kiểm nghiệm:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

TRƯỞNG BAN
(Ký và ghi rõ họ tên)
CÁC THÀNH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN CUNG ỨNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN SỬ DỤNG/KHO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. tháng………….. năm…………..
Hôm nay, ngày…….. tháng……… năm………. tại Công ty, chúng tôi gồm:
Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABC
Đại diện:……………………………………………Chức vụ:………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..
Giấy phép kinh doanh số:…………………………………………………………………………..
Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………
Tài khoản:………………………………………………………………………………………………..
Tại ngân hàng:…………………………………………………………………………………………
Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA
Đại diện:……………………………………………Chức vụ:………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..
Giấy phép kinh doanh số:…………………………………………………………………………..
Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………
Tài khoản:………………………………………………………………………………………………..
Tại ngân hàng:………………………………………………………………………………………….
Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số……./ngày…..tháng……năm…………như sau:
Điều 1: Nội dung:
– Bên B bàn giao cho bên A:……………………………………………………………………….
+ Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:…………………………………………….
+ Bên A thanh toán cho bên B:…………………………………………………………………..
– Tổng số tiền:………………………………………………………………………………………….
– Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………..
(Chưa bao gồm 10 % thuếVAT )
Xác nhận đã bàn giao:………………………………………………………………………………
Điều 2: Kết luận:
+ Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ ………………………………………
+ Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ ……………………… Bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……………………đã bàn giao.
+ Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ký kết.
(Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau).

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hi vọng với chia sẻ về mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm và dịch vụ mới nhất và chuẩn nhất năm 2019 cũng như hướng dẫn cách viết nội dung cơ bản mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm có thể soạn cho doanh nghiệp, công ty mình những mẫu biên bản có nội dung đầy đủ nhất.