Bài thơ Mượn (Dương Hoàng) – Sự đời còn lắm cơ cầu