Bài thơ Mơ Hoang (Dương Hoàng) – Bến mơ còn đọng tình khơi vào nguồn