Bài thơ Lời yêu vừa ngỏ – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân