Bài thơ Vẫn hát khúc quân hành – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân