Bài thơ Mùa đông ở Sài Gòn – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân