Bài thơ Hồ Tây chiều đông – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân